| |
 
 
ኣገዳሲ መግለጺ :ኤርትራዊ ዲሞክራስያዊ ኪዳን
31-01-2014
1483
 

ኣገዳሲ መግለጺ

ማእከላይ መሪሕነት ኤርትራዊ ዲሞክራስያዊ ኪዳን ንህልዊ ኤርትራዊ ኩነታትን ሓፈሻዊ ዝኽስቱ ዘለው ምዕባሌታትን ሳዕበናቶምን ኩነታት ኤርትራዊ ዲሞክራስያዊ ኪዳንን ብዕምቆት ንምዝታይ ካብ 20 ክሳብ 29 ጥሪ 2014 ህጹጽ ኣኼብኡ ኣካይዱ።

ኤርትራዊ ዲሞክራስያዊ ኪዳን ንህልዊ ኩነታት ገባቲ ስርዓት ህ.ግ.ደ.ፍን: ኣብ ኤርትራ ኣጋጢሙ ዘሎ ቁጠባውን ማሕበራውን ቅልውላውን ኣመልኪቱ ዓሚቕ ገምጋም ኣካይዱ። ገባቲ ስርዓት ህግደፍ ኣብ ክንዲ መሰረታዊ ዝኾነ መፍትሒ ምንዳይ፡ ንውሽጣዊ ቅልውላው ሃገርና ዘጋድድ ግፍዓዊ ፖሊስታት ይቅጽል ብምህላዉ፡ ማእከላይ መሪሕነት መጻኢ ዕድል ሃገር ንሓደጋ ተሳጢሑ፡ ብውጽኢቱ ኣብ ዞባውን ኣህጉራውን መዳይ ዓቢ ጽልዋታት ዘለዎም ሓይልታት፡ ኣብዚ ዞባ’ዚ ሓድሽ ውድቀት ከየጋጥም ጻዕርታት ዘካይድሉ ኩነታት ከም ዘሎ ተመልኪቱ። ኤርትራዊ ዲሞክራስያዊ ኪዳን ካብዚ ሓቅታት’ዚ ብምብጋስ፡ ውሽጣዊ ኩነታት ኤርትራን ዞባዊ ሳዕበናቱን ዘላቒ ረብሓታት ህዝቢ ኤርትራ ዘውሕስ፡ ሰላምን ምርግጋእን ዞባና ንምርግጋጽ፡ መሰረታዊ መፍትሒ ምንዳይ ዘለዎ ተደላይነት ተገንዚቡ።

ህዝብና ደሞክራስያዊ ለውጢ ንምርግጋጽ ኣብ ዘካይዶ ዘሎ ፍትሓዊ ቃልሲ ብዝምልከት፡ ማእከላይ መሪሕነት ፖሎቲካዊ ውድባት ተቓውሞ ኤርትራ ካብ ግዜ ንግዜ እናወሰኸ ምምጽኡ፡ ንመስርሕ ቃልሲ ኣውንታዊ ኣስተዋጽኦ ዘበርክት ምዃኑ’ውን ኣስተውዒሉ። እዚ ሓይልታት’ዚ ኩሉ ኣብ ቅድሚኡ ክህሉ ዝኽእል ብድሆታት ብምስጋር፡ ኣብ ኤርትራ መሰረታዊ ለውጢ ንምርግጋጽ ዘውሕስ ጽዑቕ ርኽባትን ሓድነታዊ ኣንፈት ቃልስን ክቅይስ ዘለዎ ኣገዳስነት ድማ ኣሚቱ።     

ኤርትራዊ ዲሞክራስያዊ ኪዳን ካብዚ ምሉእ ዕግበት’ዚ ብምብጋስ፡ ምትእኽኻብ መላእ ፖሎቲካዊ ሓይልታት ተቓውሞ ኤርትራ ኣብ ሓደ ሰፊሕ ሓባራዊ ጽላል ምጥርናፍ ንመስርሕ ቃልሲ ህዝብና ንቅድሚት ንምስጓም፡ መሪሕ ግዲኡ ንምጽዋት፡ ግብራዊ ንጥፈታት ንምክያድን ዝተፈላለየ መልክዕ ብድሆታት ንምግጣምን፡ ህዝብን ሃገርን ካብ ብርስትን ምብትታንን ንምድሓንን ንምርገጋጹ ህጹጽ እዋናዊ ተደላይነቱ ተገንዚቡ። ኣብዚ መዳይ’ዚ ኤርትራዊ ዲሞክራስያዊ ኪዳን ኩሎም ፖሎቲካዊ ውድባት ተቓውሞ ኤርትራ ብሓድነታዊ ጉባኤ ኣቢሉ ኣብ ሓደ ዝሰምረ ሰፊሕ /ግንባር/ ጽላል ክጥርናፉ፡ ምሉእ ተበግስኡ ይገልጽ። 

ንኤርትራዊ ዲሞክራስያዊ ኪዳን ብዝምልከት፡ ማእከላይ መሪሕነት ጉዕዞ ኤዲኪ ምስ ኩሉ ሃገራዊ ምቅይያራትን ምዕባሌታትን ከምኡ’ውን ምስ ወድዓዊ ዞባውን ኣህጉራውን ኩነታት ብምትእስሳር ብዕምቆት ድሕሪ ምግንዛብ ምስ ህልዊ መድረኻዊ ጠለባት ዝዘመድ መርሆታት ቀይሱ። ንጉዳይ ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንደሞክራስያዊ ለውጢ ኣመልኪቱ፡ ማእከላይ መሪሕነት ኩሉ ክእለታትን ዓቕምታትን ኤርትራዊ ዲሞክራስያዊ ኪዳን ንምዕዋት ዕማም ኣሳናዳኢት ሽማግለን ካልኣይ ሃገራዊ ጉባኤን ክውዕል ድማ መምርሒ ኣመሓላሊፉ።

 

ማእከላይ መሪሕነት

ኤርትራዊ ዲሞክራስያዊ ኪዳን

29 ጥሪ 2014 

 
 
 
Eritrea: Conscription System’s Toll on Education
OPEN LETTER TO THE ERITREAN HEAD OF STATE
2019 World Press Freedom Index – A cycle of fear, Eritrea (up 1 at 178th) is third from ...
View the Amnesty International Report 2017/18 for Eritrea
Eritrea Denies Knowing Group Linked to Ethiopian Dam Plot
Eritrean leaders should be tried for crimes against humanity: U.N.
UAE likely to be building a naval facility in Eritrea
Why people are leaving Eritrea
 
Eritrean leaders should be tried for crimes against humanity: U.N.
UAE likely to be building a naval facility in Eritrea
ዕላዊ ምጅማር ኣሰናዳኢት ሽማግለ ጉባኤ ኤርትራዊ ሃገ...
Eritrea Denies Knowing Group Linked to Ethiopian Dam Plot
ደምዳማዊ መግለጺ ሳልሳይ ስሩዕ ምዱባዊ ኣኼባ ፈጻሚት ...
Eritrea: Conscription System’s Toll on Education
ኣቐዲማ ዝተጨውየት ነፋሪት ንምምላስ ናብ ስዑዲ ዝተላእ...
ዮሃና እስላማዊ ጉባኤ ኤርትራ ብምኽነያት ርሑስ ዒድ ...
Current Weather
World Clock
 

Name :
Email :
Subject :
Message :
Like to Subscribe News Letter :
 
© Copyrights 2020 | Eritrean Islamic Conference (Al-Massar) By : ShahBiz